§ 1. Navn

Åby-Åbyhøj Fællesråd (Å-ÅF)

§ 2. Geografisk område

8230 Åbyhøj

§ 3. Formål

ÅF har til formål at løse opgaver, som Åbyhøjs foreninger, grupper, institutioner, skoler, råd, nævn, enkeltpersoner, m.v. efter intern beslutning finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab. Herunder:

–       at skabe overblik over, og informere om de forskellige aktiviteter, der tilbydes borgerne i Åbyhøj,

–       at yde bistand ved henvendelse til offentlige myndigheder efter opfordring fra de enkelte medlemsgrupper,

–       at være lydhør over for befolkningens behov for nye aktiviteter, institutioner og lignende, samt foreslå løsninger, der imødekommer behovene,

–       at sikre f.eks.”flagalleen i Åbyhøj”, ”julebelysningen i Åbyhøj”, ”Elværket” et aktivt virke.

§ 4. Medlemskab

Enhver forening, gruppe, institution, skole, råd, m.v. (i det følgende kaldet medlemsgrupper), som har sit hjemsted og/eller virke i Åbyhøj, kan optages som medlem af Å-ÅF. Underafdelinger under f.eks. boligforeninger og idrætsforeninger, kan optages som selvstændige medlemmer.  
Optagelsen, som sker med omgående virkning, afgøres foreløbig afbestyrelsen, og forelægges til godkendelse på førstkommendegeneralforsamling.  Ved optagelse i Å-ÅF betales et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes pågeneralforsamlingen.

§ 5. Udmeldelse

Udmeldelse kan ske med øjeblikkelig virkning. Der kan ikke kræves refusion af kontingentet ved udmeldelse i løbet af et regnskabsår.

§ 6. Fællesrådets sammensætning

ÅF består af 2 repræsentanter fra hver medlemsgruppe. Ingen enkeltperson kan repræsentere mere end 1 medlemsgruppe. Medlemsgrupperne er forpligtet til at holde Å-ÅF orienteret om, hvem der repræsenterer dem.

§ 7. Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af januar.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af repræsentanter for mindst 3 medlemsgrupper. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden med angivelse af tid og sted for afholdelsen af generalforsamlingen. Varslingen skal ske til alle medlemsgrupper senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetæller
  3. Konstatering af fremmødte og stemmeberettigede
  4. Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
  5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  6. Diskussion af kommende arbejdsopgaver
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen, jfr. § 9, samt valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Godkendelse af budget, samt fastlæggelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  10. Eventuelt

Forslag, der af en medlemsgruppe ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage efter generalforsamlingens varsling.

§ 8. Afstemningsregler

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, uanset antal fremmødte.  Hver medlemsgruppe har 2 stemmer, selv om der kun er mødt 1 repræsentant herfra. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, hvis medlemsgruppen ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.

Skriftlig afstemning skal ske, såfremt repræsentanter fra 3 medlemsgrupper kræver det. Ved personvalg, hvor flere personer kandiderer skal der dog altid være skriftlig afstemning.

§ 9. Valg til bestyrelsen                                                                                                           

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, hvortil kommer 1 suppleant. På den ordinære generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanten vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling.

Medlemmer af bestyrelsen, samt bestyrelsessuppleanten skal vælges blandt Å-ÅF’s medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne, og bestyrelsessuppleanten vælges for en 2 årig periode. Formand, sekretær og suppleant afgår lige år, næstformand, kasserer, og øvrige medlemmer afgår ulige år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen varetager det daglige arbejde under ansvar, og tegner Å-ÅF udadtil. Økonomisk tegnes Å-ÅF af formanden og kassereren i fællesskab. I formandens fravær af kassereren og 2 medlemmer af bestyrelsen. Til varetagelse af den daglige drift, kan bestyrelsen give kassereren skriftlig enefuldmagt. Bestyrelsen kan nedsætte ad-hoc arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøderne er åbne for alle medlemmer af Å-ÅF.

§ 10. Økonomi

Fællesrådets økonomi baseres direkte på et årligt kontingent fra hver af de tilsluttede medlemsgrupper, men kan suppleres på anden vis efter bestyrelsens skøn.
Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales altid forud, og skal være indbetalt senest 1 måned efter opkrævning er tilsendt. Opkrævning udsendes umiddelbart efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.
Der påhviler ikke Å-ÅF’s bestyrelse eller medlemmerne nogen personlig eller foreningsmæssig hæftelse for de økonomiske forpligtelse Å-ÅF måtte påtage sig.

Regnskabsåret følger kalenderåret, og revideres af Å-ÅF’s revisor i samarbejde med revisorsuppleanten. Revisor og revisorsuppleant vælges begge for en 2 årig periode. Revisor afgår lige år, suppleant i ulige år.

Såfremt det årlige kontingent ikke betales rettidigt, kan medlemsgruppen ekskluderes.

§ 11. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal vedtages af mindst 2/3 af de på den ordinære generalforsamling fremmødte medlemmer. Forslag til vedtægtsændringer udsendes sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 12. Opløsning

Opløsning af ÅF kan kun ske efter samme regler som er gældende for vedtægtsændringer. Beslutningen om opløsning af ÅF skal bekræftes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. På Fællesrådets sidste generalforsamling besluttes det, hvordan Å-ÅF’s økonomiske forhold skal afvikles. Beslutningen træffes med almindeligt stemmeflertal.

Disse vedtægter er vedtaget på Åby-Åbyhøj Fællesråds ordinære generalforsamling, afholdt den 18. januar 2018, og afløser vedtægter af 11. marts 2013. Vedtægterne har virkning fra den 18. januar 2018.