Generalforsamling Torsdag d. 18. januar 2024 kl. 18.30 i Elværket

 Antal deltagere: 21 personer

Dagsorden:

 1. Præsentation bordet rundt
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent og stemmetæller
 4. Konstatering af fremmødte og stemmeberettige
 5. Beretning om fællesrådets virke i den forløbne periode
 6. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 7. Godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent
 8. Godkendelse af evt. nye medlemmer jf. § 4
 9. Behandling af indkomne forslag (Forslag, der af en medlemsgruppe ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage efter generalforsamlingens varsling)
 10. Valg til bestyrelsen jf. vedtægternes § 9, samt valg af revisor og revisorsuppleant (Se bilag A)

Oplæg V. Byudviklingsgruppen om torvemarkedet på Åbyhøj Torv. Vi ønsker at der skal nedsættes en større gruppe omkring dette projekt til at drive det fremad rettet. Jo flere hænder desto bedre for alle.

Kl. ca. 19:30 er fællesrådet vært ved et lettere traktement, så vi også uformelt kan tale om vigtige forhold i Åby-Åbyhøj

Kl. 20.30 Mødet genoptages

…opfølgning på oplæg

 1. Diskussion af kommende arbejdsopgaver og prioritering i Åby-Åbyhøj
 2. Eventuelt

Facebook: Åby-Åbyhøj Fællesråd

Punkt 1:

Poul B Schou bød velkommen til årets generalforsamling i Åby-Åbyhøj Fællesråd. Derefter en runde bordet rundt med navne og tilhørsforhold på hver enkel deltager.

Punkt 2:

Torben Fladeland valgt som dirigent. Mødets lovlighed blev også godkendt.

Punkt 3:

Jesper valgt som referent. John og Kasper valgt til stemmeudvalget.

Punkt 4:

Godkendt

Punkt 5:

Poul aflægger en kort og præcis beretning omkring arbejdet i Åby-Åbyhøj Fællesråd:

 • Indvielse af 2 søer ved Klokkervej (Aarhus Kommune som stod for denne indvielse)
 • Aarhus Vand holdt møde i Åby Parken om vand og kloak forhold. Der var bla aktiviteter for børn og andre spændende muligheder. Og så var der mulighed for en snak med medarbejdere fra Aarhus Vand.
 • Tillykke til Åbyhøj med den nye trafik løsning på Silkeborgvej. Den har der været arbejdet for i mange år og nu lykkedes det.
 • Og stort tillykke til gruppen bag Åbyhøj Idrætscenter for at komme i mål med projektet. Nu kommer der snart en ny og flot hal ved Gammelgårdsskolen.
 • Stor tak til byudviklingsgruppen for deres store arbejde.
 • Stor tak til Niels Jørgen Højsgård for bla arbejdet med flag allén i Åbyhøj
 • Stor tak til hele bestyrelsen for det store arbejde som også bliver lavet.
 • Kasper gav også her i beretningen et lille input ang DSB arealet og omkring de fælles møder som der bliver afholdt om dette. (Link til artikel: https://ejendomswatch.dk/Ejendomsnyt/Projektudvikling/article16391936.ece )
 • Der var også kommentar fra salen om at den nye trafik løsning på Silkeborgvej var blevet rigtig go og det gav bedre sikkerhed.

Punkt 6:

Godkendt

Punkt 7:

Godkendt

Punkt 8:

Ingen

Punkt 9:

Ingen

Punkt 10:

Poul B. S. genvalgt som formand for ÅÅF

Jesper R. genvalgt som sekretær for ÅÅF

Giovanna, Leif og Lars valgt som alm medlem for 2 år til ÅÅF

Thorkild valgt som suppleant for 2 år til ÅÅF. Bestyrelsen har mandat til at vælge en suppleant mere ind i bestyrelsen.

Keld Gissel valgt som revisor for ÅÅF.

Poul holdt en lille tale for Poul Henning som havde valgt at stoppe i byudviklingsudvalget og meget andet. Stor tak til Poul Heninng for mange års arbejde for Åbyhøj.

Oplæg til debat – Torvemarkedet på Åbyhøj Torv

Kasper holdt et lille oplæg ang torvemarkedet i Åbyhøj. Først lidt en indflyvning ang tankerne omkring det og hvilke tankerne der var omkring stadeholdere.

Der har været go feedback fra stadeholdere og handlene indtil videre.

Det har dog været en kamp (og er det endnu) ang div skilte og strøm på pladsen. Men samarbejdet med Aarhus Kommune og Østjyllands Politi har ellers været super fint.

Feedback fra salen som vi i ÅÅF skal tage med videre:

 • Struktur på mødetider for hjælperne
 • Stille dele af flag alleén op omkring Åbyhøj Torv
 • Niels fra Åby Skole: Evt nogle flyers til at dele ud
 • Gøre foreningslivet i Åbyhøj mere obs på arbejdet med torvemarkedet.
 • Mere reklame på FB og Instagram
 • Meld meget gerne tilbage til Fællesrådet hvis man vil hjælpe til
 • Input til en arbejdsgruppe: Kasper – Henrik – Solveig – Thorkild
 • Åbyhøj Torvedag – Mangler nye og friske kræfter til at lave dagen

Punkt 11:

Emner som kunne være gode for ÅÅF og arbejde videre med:

 • Snerydning i Åbyhøj
 • Opprioriteringer af borgermøder (dette var sat lidt på pause for at holde fokus på Åbyhøj Idrætscenter)
 • Nord/syd forbindelsen i Åbyhøj

Punkt 12:

Intet

Torben afsluttede mødet og sin rolle som dirigent. Poul ønskede alle tak for at deltage i mødet og at folk skulle komme godt og sikkert hjem (meget sne og is udenfor).

Referent: Jesper Richardt