Åbyhøj Fællesråd blev stiftet i 1988 – og omdøbt til Åby-Åbyhøj Fællesråd i 2018.

Den 19. maj 1988 blev der afholdt stiftende generalforsamling, hvor det vigtigste punkt på dagsordenen var valg af forretningsudvalg. Der blev valgt 5 m/k til omtalte udvalg + 2 suppleanter.

Fællesrådets første formand blev Steffen Poulsen fra Skolefritidsordningen Midgård valgt.  Han er blevet efterfulgt på formandsposten af Lotte Jensen fra Aabyhøj Idrætsforening, og Jens Forchhammer fra Socialdemokratiet. Nuværende formand er Poul B. Schou fra Det Konservative Folkeparti.

Fra starten i 1988 og frem til i dag har formålsparagraffen for fællesrådet været: at løse opgaver, som Åbyhøjs foreninger, grupper, institutioner, skoler, råd, nævn, enkeltpersoner, m.v. efter intern beslutning finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab. 

Med etableringen af Åbyhøj Fællesråd i 1988 blev der tilvejebragt et forum, hvor alle Åbyhøjs foreninger/organisationer i fællesskab på borgernes vegne kunne “tage vare på” lokalsamfundets tarv og dermed få Byrådet i tale.

Af større ”sager” er følgende værd at fremhæve:

 • Kampen for bevarelsen af Åby Bibliotek
 • Fjernvarmegrunden tilbage til borgerne i Åbyhøj
 • Elværket bevaret som kultur- og forsamlingshus
 • Brolægningen af torvet + opsætning af toilet

Åby-Åbyhøj Fællesråd er i bred forstand foreningernes forening i Åbyhøj.

Enhver forening, gruppe, institution, skole, råd, m.v. (i det følgende kaldet medlemsgrupper), som har sit hjemsted og/eller virke i Åbyhøj, kan optages som medlem af Åby-Åbyhøj Fællesråd..

Åby-Åbyhøj Fællesråd har til formål at løse opgaver, som medlemsgruppen finder hensigtsmæssigt at søge løst i fællesskab.

Konkret kan følgende opgaver være typiske eksempler:

 • at skabe overblik over, og informere om de forskellige aktiviteter, der tilbydes borgerne i Åbyhøj
 • at yde bistand ved henvendelse til offentlige myndigheder efter opfordring fra de enkelte medlemsgrupper
 • at være lydhør over for befolkningens behov for nye aktiviteter, institutioner og lignende, samt foreslå løsninger, der imødekommer behovene
 • at sikre f.eks.”flagalleen i Åbyhøj”, ”julebelysningen i Åbyhøj”, at sikre Elværket Åbyhøj et aktivt virke

Aktiviteter og aktioner

Igennem årene har Åby-Åbyhøj Fællesråd været engageret i en række aktiviteter og/eller aktioner, der har haft stor betydning for lokalsamfundet.

Af årligt tilbagevendende aktiviteter kan følgende fremhæves:

 • Torvedag i Åbyhøj – altid den 3. lørdag i august måned
 • Torvemarked hver lørdag
 • Sankt Hans fest i Åby Park

BESTYRELSEN
VEDTÆGTER