Blog

LÆS hér: Idéer på Borger- mødet!

Herunder finder du essencen af idéerne fra de 4 workshops på borgermødet. Idéerne vil indgå som en del af en helhedsplan om Åbyhøj og Silkeborgvej. Både Århus Kommune og Åbyhøj Fællesråd takker for indsatsen – den er uvurderlig!

Revitalisering af Silkeborgvej, Åbyhøj.

Workshop 1 – Centerområdets egenart. 

Tovholdere: Mette Steenslund og Steen Gissel.

 • Åbyhøj er ’en by i byen’.
 • Åbyhøjs egenart bærer præg af en blanding af villaer og etagebebyggelse. Med udgangspunkt i en bevarelse af egenarten og respekt for de eksisterende bygningshøjder, er der intet til hinder for en yderligere fortætning af centerområdet.
 • Byrumsinventar af mere permanent karakter og kvalitet, ville kunne understøtte centerområdet som samlingssted.
 • Centerområdet adskilles på midten af Silkeborgvej, i fremtiden skal aksen på tværs prioriteres. Her er der fokus på biblioteksparken og parken syd for Silkeborgvej.
 • Der kunne være basis for et nyt torv ved Lindberg optik, hvor hallen over tid kunne ibrugtages til lokale markeder og som omdrejningspunkt for begivenheder.
 • Beboerorienterede tiltag skal prioriteres i fremtiden, for at fremme det gode bo-liv. Heriblandt kunne legeplads, bagsiden af Kvickly-bygningen og Lindberg-hallen komme i betragtning.
 • Suppl: Parkeringsmuligheder er en udfordring, en løsning kunne fx. være ved de Lindes bygning (hos Lindberg) var oppe at vende som en mulighed.

Workshop 2 – Kvickly-grunden. 

Tovholdere: Karin Linneberg Bæk og Torben Fladeland Iversen.

 • Kvickly-grunden har på nuværende tidspunkt større betydning for Åbyhøj end torvet. Her mødes borgere.
 • I fremtiden skal der prioriteres bedre rammer for det uformelle møde mellem borgere. Her er det vigtigt at anskue grunden som en helhed på tværs af Silkeborgvej.
 • Området hænger sammen med parken og den tværgående forbindelse gennem Åbyhøj. Der skal arbejdes for større sammenhæng.

Væsentlige bygninger, som skal understøttes er Kvickly, Rema, Netto, bibliotek, plejecenter, Elværk og lægehus samt idrætsaktiviteter i parken.

 • Færre biler på terræn i fremtiden, vil give plads til flere muligheder for børn og unge. Der skal være mere liv om aftenen i området.
 • Flere ’åndehuller’ i byen med vel-skalerede byrum og aktive stueetager.
 • Udnyt udsigten over Ådalen, ved evt. at bygge ovenpå Kvickly-bygningen.

Centralt byrum og mødesteder

 • Torvet er småt, men Kvickly området er større, og det vigtigste område i Åbyhøj.
 • Kvickly kaldes ”Katedralen”. Hvis man keder sig i sommerferien kan man altid gå i Kvickly, sådan skrev et 12 års barn i en skoleopgave til sin lærer.
 • Jo flere service ting omkring dette centrale sted jo bedre. Derfor er Kvickly, Netto og Rema 1000, biblioteket og elværket vigtige omdrejningspunkter. Strækningen herfra og til torvet er mindre væsentlig i nogle borgeres øjne. Det er alligevel svært at få specialbutikker langs strækningen. Spørgsmålet ”hvad nu, hvis Kvickly forsvinder eller rives” blev fejet af bordet. Det er utænkeligt og blev udtrykt ”I må for guds skyld ikke fjerne den bedste butik.”
 • Byrummet skal også være åbent og særligt i bunden så man kan se p-pladsen. Hvis man ikke ser den, så tiltrækker Kvickly ikke mange, og butikken er væsentlig.
 • Byrummet ved Kvickly skal ses i sammenhæng med den rytme, som er langs Silkeborgvej og skal ses sammen med andre byrum som visuelle brud og oplevelser i en lang og monoton facaderække.

Formelle og uformelle mødesteder og sammenhænge på tværs

 • Steder, hvor man kan mødes bør være centrale i planlægningen.
 • Åbyhøj mangler mødesteder, hvor især unge mennesker kan samles.
 • Der skal være aktiviteter for unge også i byens rum og med en betragtning på kvalitet.
 • Byrådet siger, at når vi gør noget for byen, skal byrummene tænkes ind. Dette vakte bred opbakning.
 • En tunnel, som forbinder parken er et stort ønske. Borgerne ønskede at skyde på ideer uden at de skal realitetstestes. En oplyste om muligheden for at tænke flere projekter sammen og dermed realisere tunnelen.
 • Man skulle gøre noget for at få de vigtige bygninger og funktioner til at hænge sammen. Det kan også være med grønne overgange og flere træer, som inviterer til at man kan krydse vejen.
 • Kan man åbne arealet op f.eks. kan Kvickly åbnes op, så vil der opstå en bevægelse fra bibliotek gennem Kvickly og til Elværket. Det vil være super og understøtte områdets sammenhængskraft fra bibliotek til elværk over Kvickly og centerområdet.
 • Kvickly området skal tænkes ind i en større sammenhæng med parken, bibliotek, medborgerhus
 • Parken skal være tværgående.
 • Hele Kvickly området skal planlægges.
 • Det vil være super, hvis man kan få en stærkere forbindelse til parken og til biblioteket.
 • Belægning er væsentlig, og bænke indbyder til at sætte sig. Stier skal kunne bruges af alle.
 • Kan regnvand bidrage positivt.

Liv om aftenen og en blandet by

 • Der er ingen aktiviteter om aftenen også selvom biblioteket bliver brugt i denne periode. At kunne bruge biblioteket om aftenen og i weekenden er en fantastisk ordning.
 • Kan man lave en aktivitetsbane fra bunden af parken og hele vejen op. Der kunne f.eks. være en klatrevæg langs Kvicklys facade. Kan der indrettes nogle siddepladser op steder, hvor det er interessant at opholde sig.
 • Vi bor i Åbyhøj, og vi vil gerne møde hinanden.
 • Vi vil fortsat være et blandet bysamfund med plads til alle mennesker. Den dynamik er væsentlig i forhold til både byliv og fællesskab.

Pladsens fysik, skala højde m.m.

 • Byggeri skal være åbent i bunden, så man kan se p-pladsen, Hvis man ikke kan se den, så tiltrækker Kvickly ikke mange.
 • Der skal være et byrum.
 • Der kan bygges ovenpå Kvickly.
 • Terrænet er væsentligt. Hvis man bygger højere på nordsiden end sydsiden, vil bygningen ”fange” lys til gaden.
 • Hvis der er udvalgsvarer i mindre butikker, café og lignende i stuetager vil det være fint.
 • Det vil være fint at komme under en bygning, men også at etablere et byrum.
 • Skalaen skal passe til Åbyhøj og hænge sammen med byområdet. Der skal ryddes op og ikke bygges flere mastodonter, som skalamæssigt bryder med ”det provinsielle udtryk”.
 • Sammenhæng i materialer og tagformer er væsentlig. Hjørnet er væsentligt men ikke så det formes af bebyggelse. Der skal være luft.
 • Der skal arbejdes for åbenhed mod parken
 • Kvickly skal også ses i sammenhæng med apotek og værtshus.

Få bilerne under jorden

 • Så vi kan lave grønne områder, som kan samle folk
 • Af hensyn til Kvickly skal noget parkering være på terræn. Derudover kan noget være under jorden, så der er plads til at mødes.

Udsigt

 • Udsigten blev berørt. Her er borgerne oplyst, at udsigt ikke er beskyttet ret i Aarhus Kommune.
 • Udsigtskiler er væsentlige, så man som borger i Åbyhøj kan fornemme lokalsamfundets lokalisering på en dalskråning.

I planlægningen langs Søren Frichs Vej var der fokus på ikke at lukke af. Udsigtskilerne var fornuftige.

Workshop 3 – Helhedsbetragtninger på Silkeborgvej. 

Tovholdere: Jesper Frandsen, Anders Precht Jensen og Finn Nielsen.

 • Generelt ønskes en fredeliggørelse af Silkeborgvej, med en betydelig fartnedsættelse. I fremtiden ses gerne en yderligere orientering af bebyggelsen mod vejen. Derfor skal der også tænkes kantzoner, skiltepolitik, belægninger og varierende gadeprofiler, ikke kun midterrabat.
 • Bevaring af relevante bygninger og variation af bygninger.
 • Yderligere sammenhæng på tværs af Silkeborgvej for fodgængere.
 • Grøn struktur på langs og på tværs af Silkeborgvej skal understøttes og videreudvikles fremover.
 • En strategi for blandede naboskaber og nybyg skal medfinansiere ’nedbygningen’ af Silkeborgvej som indfaldsvej.
 • De omkringliggende boligveje kan ikke løfte yderligere trafik.

Workshop 4 – Borgerinvolvering og medborgerskab i Åbyhøj. 

Tovholdere: Anders Boisen, Rikke Edberg og Kasper Møller.

 • Bibliotekets Redning: har givet sammenhold og identitet. Biblioteket som velkendt mødested. Et sted, man kommer – det lokale tingsted.
 • Åbenhed ift. nye tilflyttere: behov for bedre kommunikation om, hvad der foregår. FX via Facebook. ”Fællesskaberne opstår, når kommunikationen er god”. Her påtager fællesrådet og ’Aktiv Åby’ sig gerne en rolle.
 • Gamle sociale traditioner, men i nye bygninger? Lokalt fællesskab.
 • Der kan bygges på eksisterende aktiviteter lokalt, f.eks. fællesspisning m forskellige temaer (På Elværket).
 • Generelt et stort borgerengagement i Åbyhøj. Megen social kapital, pensionister er en potentiel stor, frivillig ressource. De yngre generationer/ borgere i Åbyhøj er vigtige at få involveret nu og i fremtiden.
 • Deleøkonomi: flere går fx sammen om at drive lokalt erhverv. Dialog med Handelstandsforeningen/kommunen.
 • Kommunen kan give gode rammer for at lokale erhvervsdrivende kan få et lokale at starte op fra. Mere liv i hovedgaden.
 • Mange kunstnere i Åbyhøj, potentiale for lokalt erhvervsliv
 • Arbejdsgrupper vedr. temaer som motiverer folk til at bidrage, koordineret af fællesrådet.
 • Tryghed og trafik. Kan noget trafik omdirigeres til S. Frichsvej?
 • Nye steder i området, kunne fungere som borgerdrevne initiativer – Byhaver, dyreparker og samlingssteder.
 • Genvinde Kvickly-området, parkerede biler skæmmer. Borgerne ser dette som sidste sted at kæmpe for. Øvre del af Åbyhøj kan bindes bedre sammen med nedre del. Her nævnes igen en tunnel under Silkeborgvej. Meget mennesketrafik og ruteforbindelser som kunne få en bedre passage og binde denne del af bydelen sammen.

Borgermøde – stor succes

Pga. overvældende succes, blev mødet er flyttet til Gammelgårdsskolen

Emnet var: Visioner for centerområdet ved Silkeborgvej, Åbyhøj

På baggrund af en henvendelse fra Åbyhøj Fællesråd, er Aarhus Kommune blevet opmærksom på et ønske om en revitalisering af centerområdet i Åbyhøj. Centerområdet er afgrænset ved krydset Haslevej/ Thorsvej og Ydunsvej/ Helgesvej og omhandler kommuneplanrammerne 160206CE, 160207CE og 160401CE.

Åbyhøj Fællesråd og Planafdelingen i Aarhus Kommune har indledt et samarbejde, der skal belyse borgernes ideer og visioner for området. Hvordan kan byrummet i Åbyhøj understøtte, det byliv centerområdet mangler. En revitalisering af området har til formål at understøtte det eksisterende butiksmiljø, og lade området tilbyde et byliv der henvender sig til både borger, butiksejer og erhvervsdrivende i området.

Centerområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som fortætningspunkt, og er derved prioriteret i byrådet. Planafdelingen vil arbejde for at højne kvaliteten af byliv, byrum og bygninger i prioriteret rækkefølge og oplever initiativet fra fællesrådet som et godt udgangspunkt for samarbejde.

Indledningsvis har Åbyhøj Fællesråd inviteret Planafdelingen på byvandringer i området, hvor ideer og visioner har ligget til grund for en drøftelse af de fremtidige muligheder for centerområdet.

Borgermøde

Henover efteråret 2017 igangsættes et planlægningsarbejde hos Aarhus Kommune. I den forbindelse inviterer Åbyhøj Fællesråd og Aarhus Kommune alle interesserede til borgermøde:

Mandag den 9. oktober kl. 19- 21 i Elværket (Thorsvej 4, Åbyhøj)

Tilmelding skal ske på e-mail til: tilmeldarrangement@aarhus.dk senest den 4. oktober 2017.

Fællesrådet vil være vært ved en byvandring i området forud for borgermødet.

Mødested for byvandringen er Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj, kl. 18.30.

Ny busrute

Jeg har kæmpet for at Langenæs og Åbyhøj igen får en lokal busrute – fra november bliver det en realitet. Det er både glad og stolt over, men det var ikke lykkes hvis ikke Finn Nielsen og hele Åbyhøj fællesråd samt Karte Dyhrholm samt Hanne Mott og Frederiksbjerg S-partiforening havde givet input og bakket kraftigt op. Jeg glæder mig….

Steen B. Andersen

Den nye bydel på Frichsvej

På den gamle fragtmandscentrals grund mellem Søren Frichs Vej, Lokesvej, Huginsvej og Åbyvej er arbejdet langt fremme med at rive de forfaldne, eksisterende bygninger ned for at give plads til den nye bydel – Åbyen.

1. etape er allerede – i lettere revideret udgave – på vej igennem byrådet, og vil uden tvivl blive godkendt ved først givne lejlighed. Den eneste markante ændring i forhold til den oprindelige projekt beskrivelse er, at det planlagte højhus på 15 etager nu vil blive reduceret til en 6 eller 8 etagers udgave.

Få et overblik over projektet her!

2. etape, der bl.a. omfatter stort set resten af området, bl.a. Aarsleffs administrationsbygninger, er netop nu i høringsfasen. I skrivende stund foreligger der ikke nogen eksakt dato for, hvornår denne fase i projektet går i gang.

Såfremt de ambitiøse planer for området realiseres, vil den nye bydel få et befolkningstal på over 10.000, når området fra Åbyvej og ind til Godsbanen medregnes.

Fællesrådet har overfor Teknik og Miljø gjort opmærksom på flere uacceptable faktorer ved ”projekt Åbyen”. Fællesrådetskommentarer til projektet kan ses ved at følge nedenstående links:

Lokalplan 990 Lokesvej
Lokalplan 990 Lokesvej II

For nærmere detaljer vedrørende projekt Åbyen, ret da henvendelse til foreningens formand.
Skulle der være interesse herfor, kan den relevante lokalplan – Lokalplan 990 rekvireres ved at henvende sig til foreningens formand